Štatút obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Stará Myjava dňa  24.6.2011

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci Stará Myjava   dňa:           8.7.2011

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce Stará Myjava dňa:  3.7.2011

Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce Stará Myjava

 

Nadobúda účinnosť dňa     8.7.2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

v y d á v a

 

pre katastrálne územie obce Stará Myjava tento

 

 

ŠT A T Ú T    O B C E   S T A R Á      M Y J A V A

 

 

Prvá hlava

Úvodné ustanovenia

§1

 

1/ Štatút obce Stará Myjava upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a   povinnosti obyvateľov  obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom    obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších    orgánov obecnej samosprávy, vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi,   formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce,

udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

2/

Štatút obce Stará Myjava je základným normatívno-právnym a organizačným   predpisom obce.

 

§2

Postavenie obce

 

1/

Obec Stará Myjava /ďalej len obec/ je samostatný územný samosprávny a

správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej

území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jeho katastrálne územie.

Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

2/

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o

všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateľov.

 

3/

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným

majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených

zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

4/

Obec má právo na svoje obecné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, obecné insígnie.

5/

Ukladať obci povinnosti alebo obmedzenia možno pri výkone samosprávy len

zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.2.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1/ Obyvateľom obce je osoba, ktorá je v nej prihlásená na trvalý pobyt.

2/ Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich

práv a plnením svojich povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3 a § 4

ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3/ Obec má voči obyvateľom obce povinnosti stanovené zákonom a ďalšími  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4/ Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území

nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny  poplatok, alebo ten, kto je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné   občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy  obce a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých  otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

5/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v    jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou   podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú   nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

Samospráva obce Stará Myjava

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so

správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu

pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona

nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon

prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej

pôsobnosti obce.

3/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) miestnym referendom

c) zhromaždením obyvateľov obce.

4/ Obec je povinná v záujme rozvoja obce spolupracovať s politickými stranami a   hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, s občianskymi združeniami a inými    právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

5/ Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné

nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave SR, ústavným

zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas   NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom  ustanoveným   zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať

nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach,

takéto nariadenie nesmie odporovať Ústave SR, ústavným zákonom,

medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom

ustanoveným zákonom, zákonom, nariadeniam vlády, všeobecne

záväzným predpisom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej

správy.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich  vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon,  tento Štatút obce a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Starej Myjave.

6/ Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č.

369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov § 4 ods. 3, v ďalších osobitných

zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava

Majetok obce

§ 5

 

1/ Majetkom obce sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce,  všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva

ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy iným subjektom.

2/ Majetok obce slúži na plnenie úloh obce a možno ho použiť najmä:

- na verejné účely

- na výkon samosprávy obce

- na podnikateľskú činnosť

3/ Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovaťa vo svojej celkovej                                                                                         hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

4/ Darovanie nehnuteľného  /ak osobitný predpis nestanoví inak/                                                                     majetku obce je neprípustné.

5/ Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú

činnosť a na výkon samosprávy obce.

6/ Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /najmä pre miestne komunikácie a  iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom  používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

7/

Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo

príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu 6 /ďalej len   "správca"/. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia  mať písomnú formu, inak sú neplatné.

8/

Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať,

užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.

v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce.

9/

Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže   zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. Obec môže uzavrieť zmluvu o   výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia                                                             majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán; obec   nie je oprávnené dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného  práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.

10/

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. 4

11/

Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový

základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou, alebo na ďalšie

možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

12/

Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť naplnenie

záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

13/

Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad.

14/

Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú

zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy

neustanovujú inak.

15/

Obec a jej orgány, subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť  s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných   fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol zverený v prospech rozvoja obce a  ochrany a tvorby životného prostredia.

16/

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

-udržiavať a užívať majetok

-chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,

používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

uplatňovania svojich práv, alebo oprávnených záujmov pred príslušnými

orgánmi

-viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu

 

17/

Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno

organizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru, v

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

18/ V majetkových veciach /majetkovoprávnych záležitostiach/ obce koná v jeho mene starosta.

 

§6

1/

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové,  príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať, zrušovať a kontrolovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby s majetkovou účasťou  obce.

 

2/

Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v

súlade s platnou právnou úpravou.4

 

§7

 

Za používanie majetku obce možno vyberať miestne dane v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§8

 

1/ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú

„Zásady hospodárenia s majetkom obce Stará Myjava“, ktoré schvaľuje obecné  zastupiteľstvo.

2/

Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-majetok obce, nadobúdanie a prevody vlastníctva obce, postup

prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

správu majetku obce, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a

majetkovými právami obce, nakladanie s cennými papiermi, kontrolu

dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom, ktoré úkony organizácií

zriadených obcou podliehajú schváleniu orgánom obce v zmysle platných

právnych úprav.

Tretia hlava

§9

Financovanie a rozpočet obce

 

Čl. 1

Rozpočet obec

 

1/

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v

príslušnom rozpočtovom roku tzn. na obdobie jedného kalendárneho roka,

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku  a je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

2/ Pred schválením sa musí rozpočet obce zverejniť najmenej na 15 dní na

úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to isté platí aj    o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej  zbierky obce.

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

3/ Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a   výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým  osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim  na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných  právnych predpisov, z nariadení obce, ako aj zo zmlúv.

4/ Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou podľa osobitného predpisu a k iným   právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových   organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.

5/ V rozpočte obce sa

uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle platných predpisov

 

Čl. 2

Príjmy rozpočtu obce

1/ Príjmy rozpočtu obce sú :

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce, z

činnosti obce a jej rozpočtových organizácií,

c) výnosy z finančných prostriedkov obce,

d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu

štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný

rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom

rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej   obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,

j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na  konkrétny účel,

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2/ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

b) zisk z podnikateľskej činnosti,

c) návratné zdroje financovania,

d) združené prostriedky.

3/

Za vlastné príjmy rozpočtu sa považujú príjmy rozpočtu obce podľa ods. 1,

písm. a) až f).

Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. k), ak tak ustanoví   osobitný predpis. O použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec   samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované   prostriedky použiť.

Príjmy rozpočtu obce podľa ods. 1, písm. g) až j) tohto článku môže obec                                                                                                                                   použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

 

Čl. 3

Výdavky z rozpočtu obce

1/

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných

predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  obcou,

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa

osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a

majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných                                                                                                                       predpisov,

e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným

celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z

pôsobnosti obce, vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a

výdavky na úhradu výnosov z nich,

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

2/

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých

zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom

záujme v prospech rozvoja obce.

 

3/

Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov

preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na úhradu týchto

nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho

rozpočtu obce zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

 

4/

Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe -podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec  poskytovať dotácie za podmienok ustanovených  VZN obce platné v čase poskytovania dotácií, na podporu všeobecne  prospešných služieb,  alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a  zamestnanosti.

 

5/ Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí v

zmysle zákona o obecnom zriadení alebo zakladá právnickú osobu podľa

osobitného predpisu alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní

právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť

rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie

právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie

majetkových účastí na podnikanie takej právnickej osoby.

6/ V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa ods. 2 až 4   tohto článku rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia   prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich  poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

Čl. 4

Rozpočtový proces

1/ Rozpočet obce sa vnútorne člení na

a) bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len „bežný rozpočet“/,

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /ďalej len „kapitálový rozpočet/,

c) finančné operácie.

2/ Bežnými príjmami rozpočtu obce sú príjmy podľa čl. 2 ods. 1 v členení

podľa rozpočtovej klasifikácie, s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa

rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami.

3/ Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov j dané

rozpočtovou klasifikáciou.

5/ Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a   realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Triedenie finančných  operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.

6/ Rozpočet obce podľa odseku 2 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Bežný rozpočet obce sa povinne zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného  rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie   byť vyššie ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový;

kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok

možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov,

návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom

bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

7/ Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd   spôsobených živelnými pohromami, ktoré nie sú rozpočtované alebo kryté

príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia

svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

 

8/

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného

rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do

termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca

rozpočtového roka.

 

9/

Pred schválením rozpočtu je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní

spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce

vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie

dobrovoľnej zbierky.

 

10/

Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

11/

Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu

a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte   obce schválené.

 

12/

Zmeny rozpočtu schvaľuje orgán obce, ktorým je obecné zastupiteľstvo ak

osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou účelovo určených prostriedkov

poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

 

13/

Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach

vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

14/

Obec je povinná zostavovať viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým

ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho

pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na

tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako sa zostavuje rozpočet obce podľa čl. 4 tohto predpisu, t. j. ako rozpočet na   príslušný rozpočtový rok.

 

Čl. 5

Záverečný účet a ostatné osobitosti finančného hospodárenia

 

1/

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení

súhrnne spracuje do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje:

a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b) bilanciu aktív a pasív,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

 

2/

Pri prerokúvaní záverečného účtu obecné zastupiteľstvo rozhodne o

použití prebytku rozpočtu, ktorý môže byť použitý na tvorbu peňažných

fondov.

3/

Obec je povinná vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom,

najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 

4/

Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú

závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti

ustanovené osobitným zákonom.

 

5/

Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového

hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob

finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k

rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon a zásady

finančného hospodárenia obce.

 

Čl. 6

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

1/

Obec môže použiť návratné zdroje financovania. Návratné zdroje

financovania môžu byť použité len na úhradu kapitálových výdavkov.

Prijatie návratných zdrojov financovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/

Obec pri používaní návratných zdrojov financovania je povinné dodržiavať

pravidlá definované osobitným predpisom. 6

 

3/

Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

 

Čl. 7

Rozpočtové provizórium

 

1/

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom

rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. Januára

rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom

rozpočtovým provizóriom.

 

2/

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa

zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

3/

Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú

„Pravidlá finančného hospodárenia obce“, alebo osobitný zákon.

 

Štvrtá hlava

Orgány obce

 

§ 10

Základné ustanovenia

1/

Orgánmi obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta

 

2/

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa osobitných predpisov 10 svoje orgány, ktorými sú:

 

a) komisie obecného zastupiteľstva

b) obecný hasičský zbor

 

3/

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je volený na šesť rokov.

 

4/

Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

 

1/

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

 

2/

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave má počet poslancov určený pred voľbami na   celé volebné obdobie v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení  zmien a doplnkov. Obec Stará Myjava má 5 poslancov.

 

3/

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 12

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

1/

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

2/

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom   štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaním do  hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku  a kontrolovať hospodárenie s ním, b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení  zmien a doplnkov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o    prevzatí ručiteľského záväzku, c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a    rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach obce, h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení , i) určovať plat starostu11 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie   hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi k) schvaľovať Štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a na návrh starostu obce vymenúvať a odvolávať ich vedúcich

(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické

osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať

majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v

združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového

fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať                                                                                                                     náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

r) stanovovať obecný erb, vlajku obce, pečať obce, obecné insígnie.

 

3/

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodnutie o akejkoľvek ďalšej

otázke života obce, pokiaľ to nie je zákonom zakázané.

 

4/

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu a

obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob

uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení

obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania      úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy, stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Starej Myjave.

 

§ 13

Starosta obce

 

1/

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta,

ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu

upravuje osobitný predpis.13 Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu

novozvoleného starostu.

 

2/

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním

o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb  a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca   obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu   vymedzenom v písomnom poverení.

3/

Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým

a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu,

informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného

poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto  štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené   obecnému zastupiteľstvu,

f) uschováva vlajku obce a pečať obce a používa obecné insígnie,

g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného

zastupiteľstva. Ak sa domnieva, že prijaté uznesenie odporuje zákonu alebo je    pre obec zjavne nevýhodné, starosta môže pozastaviť výkon uznesenia   obecného zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v stanovenej lehote.

 

5/

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.  Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,  uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže starosta pozastaviť.

6/

Starosta sa môže mandátu starostu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa

mandátu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením

obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemôže vziať späť.

 

§ 14

Hlasovanie o odvolaní starostu

 

1/

Obecné zastupiteľstvo

a/ vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak:

 

1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov

2. starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu,

porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne

záväzné právne predpisy,

b/ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak

neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6   mesiacov.

 

2/

O návrhu podľa ods. 1 písm. a/ druhého bodu rozhoduje zastupiteľstvo

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

§ 15

 

1/

V zmysle ustanovení § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe

oprávnenej na podnikanie pokutu do 6.638,- € ak:

a) poruší nariadenie obce,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej

nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak

znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených

miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť určenú

starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania

následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 

2/

Pokuta je príjmom obce.

 

3/

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom,  kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania    opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na   závažnosť, spôsob, čas, trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie   o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15

§ 16

Zástupca starostu

 

1/

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné

obdobie poverí zastupovaním starosta do 60dní od zloženia sľubu starostu,

ak tak neurobí, zástupcu starosta zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca

starostu môže byť len poslanec.

 

Zástupca starostu nie je pracovníkom obce.

 

2/

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom

v písomnom poverení.

 

3/

Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods.

2, zák. č. 369/1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov, ak ho nezvolá starosta.

 

4/

Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na   výkon funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva,

b) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so   zabezpečením chodu obecného úradu.

 

5/

Zástupca starostu pomáha prednostovi obecného úradu pripravovať zasadnutia

obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej.

 

6/

Zástupca starostu pomáha prednostovi obecného úradu koordinovať činnosť

všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytovať poslancom a členom

komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 

7/

Zástupca starostu v spolupráci s prednostom obecného úradu rozpracúva a

zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva,

prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií a poslancov.

 

8/

Organizuje práce na príprave rozpočtu obce.

 

9/

V súčinnosti s prednostom obecného úradu pripravuje zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

 

10/ Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností.

11/ Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v ňom a svoje stanoviská

predkladá obecnému zastupiteľstvu a starostovi.

 

12/

Plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

 

13/

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní

úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa

skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

14/

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 13 patrí plat

podľa osobitného zákona.11

 

§ 17

Hlavný kontrolór obce

 

1/

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá

obecnému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich

spôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo   na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci  končí.

 

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva

b) starostu

c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou

d) iného zamestnanca obce

e) podľa osobitného zákona.17

 

3/ Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

-nakladania a hospodárenia s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci  zverený

-účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

-hospodárenia s finančnými zdrojmi obce

-príjmov a výdavkov rozpočtu obce

-hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce

-čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

 

správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce, účelovo  poskytnutých dotácií

b) preveruje:

ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založilo, plnia svoju  funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň   navrhuje opatrenia na nápravu

-tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

-opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,

-možnosti poskytovania úveru alebo brania pôžičky

 

c) vypracúva odborné stanoviská:

-k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom  zastupiteľstve

 

d) predkladá:

-obecnému zastupiteľstvu najmenej raz štvrťročne správu o výsledkoch

 

kontrolnej činnosti

e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly

 

hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

fondov EÚ.

 

4/

Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný

kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

 

5/

Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o

sťažnostiach16. Prešetruje sťažnosti proti činnosti prednostu obecného úradu, veliteľa požiarneho zboru obce alebo iného zamestnanca obce a štatutárneho  orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom.

 

6/

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných

dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných   operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých   dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

7/

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s

hlasom poradným.

 

8/

Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 18

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1/

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné

orgány obecné zastupiteľstvo.

 

2/

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb

zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov na danú oblasť.

 

3/

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie /ním je vždy poslanec

obecného zastupiteľstva/ a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa

miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu

komisie, tajomníka komisie, ktorým je spravidla pracovník príslušného

odborného útvaru obecného úradu a členov.

 

Predseda komisie:

-riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,

spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-zostavuje plán činnosti,

-organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-zastupuje komisiu navonok.

 

Tajomník komisie:

-spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činnosti komisie,

-zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4/ Obec Stará Myjava má zriadené tieto stále komisie:

 

********************************************

 

 

 

6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom, o ktorých rozhodujú obecné

orgány, k najdôležitejším otázkam života obce a k investičným zámerom

dôležitým pre obec,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok a

problémov života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú

povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na  hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom ponechaným obci na  dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky   obyvateľov obce.

7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby.

8/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 19

Obecný úrad

 

1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a

zloženým z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce

súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov

obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného

zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.                                                                                         Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydávané v

správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní a v konaní o priestupkoch,  vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného            zastupiteľstva a   rozhodnutia starostu.                                                                       Koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených  na obec.

3/ Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

4/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej   štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný  poriadok obecného úradu v Starej Myjave, ktorý schvaľuje starosta.

 

§ 20

Obecný hasičský zbor

 

1/

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave zriaďuje pre potrebu zabezpečovania    požiarnej ochrany a vykonávanie záchranných prác pri živelných   pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor /ďalej   len hasičský zbor/.

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru tiež určuje počet členov, jeho organizáciu  a materiálno-technické vybavenie hasičského zboru.

 

Odbornú prípravu členov hasičského zboru zabezpečuje obec.

 

2/

Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého po schválení Okresným

riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh

Dobrovoľnej požiarnej ochrany vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

3/

Členom hasičského zboru môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov,

zdravotne spôsobilá18 a spôsobilá na právne úkony.

 

4/

Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

 

5/

Hasičský zbor je zložený z osôb, ktorí vykonávajú činnosť v tejto jednotke

požiarnej ochrany dobrovoľne a sú spravidla členmi Dobrovoľného hasičského

zboru.

 

6/

Hasičský zbor:

 

-plní úlohy pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc

jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade

zdolávania požiarov mimo územia obce,

 

-vykonáva technické zásahy pri ohrozovaní života a zdravia,

-poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade

vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalosti,

-podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných

 

hasičských zborov, protipožiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

-podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

-podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych

 

kontrol, podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,

-plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

 

Piata hlava

 

§ 21

Hlasovanie obyvateľov obce

(miestne referendum)

 

1/

Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce  vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/

Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o:

 

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu podľa § 14 ods.1 písm. a/ , b/ tohto Štatútu obce.

c) petíciu skupiny obyvateľov obce, aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu  podania petície. Petíciu overujú aspoň 3 poslanci určení obecným

zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta obce. Ak petícia spĺňa náležitosti, zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie tak, aby sa    uskutočnilo 90 dní od doručenia petície obci.

 

3/

Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce aj pred

rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce, týkajúcich sa

postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

 

4/

Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila

aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o

voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je

prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná

väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

5/ Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce

obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom

nariadení.

 

Šiesta hlava

§ 22

Zhromaždenia obyvateľov obce

 

1/ Na prerokovanie záležitostí verejného záujmu môže obecné zastupiteľstvo  zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jeho  časti vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

- ak o to požiada najmenej 1 poslancov obecného zastupiteľstva.

3/ Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia, ako

podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne

všeobecne záväznom nariadení.

4/ Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom

úrade v Starej Myjave, oznámením uverejneným v obecných novinách a

opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase.

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

Siedma hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23  Úvodné ustanovenie

 

1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia v priamych

voľbách. Spôsob voľby je určený osobitnými predpismi.

2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery

svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami.

Funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími

zákonmi.

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu.

2) Funkčné obdobie poslancov začína uverejnením výsledkov volieb a končí

zložením sľubu novozvolených poslancov.

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

 

Poslanec je oprávnený najmä:

-predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce   návrhy, podnety, pripomienky a námety.                                                                           

-dotazovať sa starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,

požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných

subjektov s majetkovou účasťou obce informácie a vysvetlenia vo veciach

týkajúcich sa ich činností,  požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci  podnikateľskú      činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností,

oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a                                                                                                                  hlavný kontrolór obce,  požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2/ Poslanec je povinný najmä:

zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,

do ktorých bol zvolený, dodržiavať Štatút obce Stará Myjava a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Starej Myjave a Zásady odmeňovania                                                                 poslancov.

3/ Poslanec sa môže svojho mandátu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu    musí urobiť poslanec ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní   sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa  mandátu nemožno vziať späť.

4/ Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na   účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej

spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

5/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej

činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 26

Náhrady poslancov

 

1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo

obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu podľa  Zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných    výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa  osobitných predpisov, platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani

nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných

predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Poslancom,     ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k obci, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

 

Osma hlava

Spolupráca obce

§ 27

Úvodné ustanovenia

 

1/

Obec môže spolupracovať s ostatnými obcami, mestami a inými právnymi

subjektmi.

 

2/

Spolupráca obce môže mať podobu:

a) vnútroštátnej spolupráce,

b) medzinárodnej spolupráce.

 

§ 28

Vnútroštátna spolupráca

 

1/

Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy

uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na

základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením

právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 

2/

Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa

uzatvára na určitý alebo neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik

právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú podobu, inak je neplatná.

 

3/

Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých

poslancov Obecného zastupiteľstva Stará Myjava a zastupiteľstva obce, ktorá je

účastníkom zmluvy.

 

§ 29

Združenie obcí

 

1/

Obec spolu s inými obcami a mestami môže zriaďovať združenie obcí.

 

2/

Združenie obcí je právnická osoba.

 

3/

Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim

orgánom.

 

4/

Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí,

starostlivosti o životné prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a

spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/,

miestna doprava, oblasť školstva, kultúry, miestny cestovný ruch a pod.

 

5/

Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v

Starej Myjave a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou

zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 

§ 30

Medzinárodná spolupráca

 

1/

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a

správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne

funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných

celkov alebo územných orgánov.

 

2/

Obec zašle rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v

medzinárodnom združení Obvodného úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich

evidenciu.

 

Vzťahy so štátom, inými orgánmi územnej samosprávy,

s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami,

hnutiami a občianskymi združeniami

 

Deviata hlava

§ 31

 

1/ Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb  vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných

všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných

ústredných orgánov štátnej správy.

 

2/

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s

príslušným Obvodným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej

správy, ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou, a pod./ s

orgánmi vyšších územných celkov, právnickými a fyzickými osobami,

vysokými školami a výskumnými ústavmi.

 

3/

Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s

podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a

hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

Symboly obce

§ 32

Úvodné ustanovenia

 

 

Obecné symboly sú:

 

 

a) erb obce Stará Myjava

b) vlajka obce Stará Myjava

c) pečať obce Stará Myjava

d) insígnie obce Stará Myjava

§ 33

Erb obce Stará Myjava

 

1/ Erb obce v strieborno-modro-zelenom štíte, v hornom poli dva zelené prirodzené stromy-smrek a dub s koreňmi,

v dolnom poli v modrom podklade strieborná ryba.

2/ Originál vyobrazenia je uložený na obecnom úrade v Starej Myjave.

3/ Erb obce sa môže používať aj v čiernobielom vyobrazení.

4/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/

starostu obce. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a

spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty,

okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia.

Žiadosti musia obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

- potvrdenie o zaplatí poplatku

5/ Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Stará Myjava, Ceny obce Stará Myjava, Ceny starostu obce Stará Myjava

d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Stará Myjava, v zasadacej

miestnosti obecného zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu obce,

e/ na označenie katastrálneho územia obce,

f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g/ na preukazoch poslancov obce, ako aj pracovníkov obce,

h/ na rovnošatách príslušníkov obecného hasičského zboru,

i/ na listinách obce obsahujúcich nariadenie obce, uznesenia obce alebo

rozhodnutia starostu, alebo na listinách osvedčujúcich dôležité skutočnosti, na korešpondencii obce.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od

platenia poplatkov.

 

6/ Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

7/ Za dôstojné a správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu

zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

8/ Každý je povinný odstrániť alebo strpieť na výzvu odstránenie nedôstojné,  neoprávnené alebo nesprávne použité vyobrazenie erbu.

9/ Obec určí VZN podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku

poplatkov a sankcie za neoprávnené používanie.

 

§ 34

Vlajka obce Stará Myjava

1/ Vlajku obce tvoria 4 pozdĺžne pruhy vo farbách bielej, zelenej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi.

2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Stará Myjava tvorí prílohu č. 2 tohto   štatútu.

3/ Obec označuje vlajkou obce budovu, ktorá je

zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva,                                                                            starostu, sídlom orgánov obce,  a úradná miestnosť

4/ Vlajku obce Stará Myjava používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri

slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, štátneho, príp.

medzinárodného charakteru vyvesením na budovách, kde sa koná

slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý

zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

5/ Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných

príležitostnej vnútornej výzdobe miestností.

6/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú

umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je

umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

7/ Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma  pomaly dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňujú členovia obecného    hasičského zboru v uniformách      prípadne iné starostom poverené osoby.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné                                                                                                                 pravidlá:

vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovaťdo ružice,

na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,                                                                                                                           kytica, smútočný závoj a pod.

9/ Vlajka obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

10/ Za dôstojné a správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu                                                                                                                          zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa

 

§ 35

Pečať obce Stará Myjava

 

1/ Pečať obce Stará Myjava je okrúhla. V jej strede je zobrazený erb obce Stará Myjava a po   obvode je kruhopis “OBEC STARÁ MYJAVA“.

2/ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie

štátneho občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3/ Pečať obce Stará Myjava uschováva starosta obce.

 

§ 36

Insígnie obce Stará Myjava

 

1/ Insígnie obce Stará Myjava predstavuje kovová starostovská reťaz s

erbom obce Stará Myjava.

2/ Insígnie obce používa starosta alebo jeho zástupca alebo starostom

poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach v obci.

3/ Insígnie obce uschováva starosta.

 

 

 

Jedenásta hlava

Čestné občianstvo, ceny a odmeny obce

§ 37

Úvodné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo môže udeliť

ocenenia:

a) čestné občianstvo obce Stará Myjava

b) cenu obce Stará Myjava

c) odmeny

 

tieto verejné uznesenia, ceny a odmeny

 

2/ Starosta obce udeľuje:

a/ Cenu starostu obce Stará Myjava

 

3/

Nakoľko ide o verejné ocenenia, ktorých poctení držitelia sa zapisujú do

Kroniky obce Stará Myjava, je potrebné, aby navrhovatelia podrobne popísali činnosť osoby, alebo organizácie, ktorej ocenenie navrhujú.

 

4/ Evidencia udelených cien sa vedie v kronike obce Stará Myjava, ktorá obsahuje:

mená a osobné údaje ocenených po ich predchádzajúcom súhlase,

identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia cien ako aj stručné

zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým fyzickým, právnickým osobám

udelené.

 

§ 38

Čestné občianstvo obce Stará Myjava

 

1/

Čestné občianstvo obce ako najvyššie osobné vyznamenanie udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o    rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu a jeho záujmov a šírenie jeho dobrého    mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými  výkonmi. Čestné občianstvo obce sa udeľuje len fyzickým osobám. Ocenenie   možno udeliť aj občanovi iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj    cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo obce Stará Myjava nezakladá inštitút štátneho občianstva.                                                                                   V odôvodnených prípadoch možno ocenenie udeliť                                                                                       fyzickej osobe i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade bude cena

odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného. Čestné občianstvo je možné

udeliť fyzickej osobe len jedenkrát.

2/

Návrhy na udelenie Čestného občianstva obce Stará Myjava môžu predkladať do   podateľne Obce Stará Myjava písomne: starosta, poslanec alebo skupina poslancov

 

3/

Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá na rokovanie obecného

zastupiteľstva starosta po ich posúdení výberovou komisiou, ktorá je zložená z

predsedov komisií Obecného zastupiteľstva Stará Myjava.

 

4/

O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla

na návrh starosta, 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

5/

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé

vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

6/

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na mimoriadnom

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti

alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Stará Myjava.

 

§ 39

Cena obce Stará Myjava

 

1/

Cena obce Stará Myjava sa udeľuje fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za:

 

-činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky

a kultúrny rozvoj obce a jeho propagáciu doma i v zahraničí,

 

-činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

2/

Návrhy na udelenie ceny môžu písomne predkladať do podateľne Obce

Stará Myjava: starosta, poslanci, alebo občania obce

 

3/

Návrhy na udelenie ceny obce predkladá na rokovanie obecného

zastupiteľstva starosta po ich posúdení výberovou komisiou, ktorá je

zložená z predsedov komisií obecného zastupiteľstva Stará Myjava.

 

4/

Cenu obce Stará Myjava tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena schválená

obecným zastupiteľstvom. K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho

udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, laureáta fyzickej osoby alebo

identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis

starostu obce.

 

5/

Cenu obce Stará Myjava slávnostne odovzdáva starosta obce.

 

6/

Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam.

V takomto prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného.

 

7/

Cena sa môže udeliť aj opätovne tým istým osobám, najskôr však po uplynutí

dvoch rokov

 

8/

O udelení ceny sa urobí záznam do kroniky obce Stará Myjava.

 

§ 40

Cena starostu obce Stará Myjava

 

1/

Cenu starostu obce udeľuje starosta obce fyzickej, právnickej osobe alebo

kolektívu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 

2/

Návrhy na udelenie ceny môžu písomne predkladať do podateľne Obce

Stará Myjava: starosta, poslanci, alebo občania obce

 

3/

Cenu starostu obce tvorí finančný dar v hodnote, ktorú schváli obecné

zastupiteľstvo.

 

4/

Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 5 krát.

 

5/

Evidencia udelených cien sa vedie v kronike obce Stará Myjava, ktorá obsahuje  mená a hlavne osobné údaje o ocenených, dátum udelenia cien a stručné    zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené

 

§ 42

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov   vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným fyzickým                                                                    a právnickým osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na  rozvoji obce.

 

 

Dvanásta hlava

Kronika obce

§ 43

Kronika obce Stará Myjava

 

Kronika obce Stará Myjava sa vedie v štátnom jazyku.

Zápisy  chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho  života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o   ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia v obci.

3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár,

menuje a odvoláva starosta a určuje jeho odmenu.

 

4/ Návrh zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom  vyjadrení kultúrnej komisie, zápis do kroniky uskutoční kronikár po ukončení   príslušného kalendárneho roka najneskôr do 30-teho nasledujúceho roka.

 

 

 

 

 

Trinásta hlava

Riešenie mimoriadnych situácií

§ 44

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v    jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou   udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2/ Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva   mimoriadnej udalosti miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby   vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností   pri ochrane pred živelnými pohromami.

3/ Obec v čase mimoriadnej udalosti zabezpečuje evakuáciu,

ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva  a vypracúva plány záchranných prác.

4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej  pohromy a havárie prostredníctvom obecného hasičského zboru v

spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami

štátu.

5/ Formu, rozsah, spôsob a organizáciu pomoci určí starosta obce.

 

§ 45

 

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri mimoriadnych situáciách

1/ Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť      osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov    živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon  neustanovuje inak.

2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má   právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do  3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku,  inak toto právo zanikne.

Štrnásta hlava

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

§ 46

1/ Štatút obce Stará Myjava je základnou právnou normou obce Stará Myjava.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných

orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

2/

Štatút obce Stará Myjava, ako aj jeho zmeny a doplnky, schvaľuje obecné

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

3/

Štatút obce Stará Myjava bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Starej Myjave

dňa  23.6.2011                č. uznesenia 12/B

 

4/ Štatút obce Stará Myjava nadobúda účinnosť dňom  8.7.2011

 

5/

Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu obce Stará Myjava zo dňa 2.1.2007

v znení zmien a doplnkov.

 

V Starej Myjave dňa, 24.6.2011

 

Pavol Kováč

starosta obce

.................................

 

 

Poznámky pod čiarou:

 

1.

§ 2 a § 2a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

2.

Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.

90/2001 Z. z.

3.

Zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

4.

Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v majetkom obcí v znení neskorších

predpisov

5.

Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady v znení neskorších predpisov

6.

Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

znení neskorších predpisov

7.

Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších

predpisov

8.

Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

9.

Zák. č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení

neskorších predpisov

10.

Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11.

Zák.č.253/81994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

12.

Zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

neskorších predpisov

13.

Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení

neskorších predpisov

14.

§ 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

15.

Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

16.

Zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

17.

Napr. § 10 zák. č. 39/1993 Z. z. o NKÚ, § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. o

sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

18.

Smernica z 15. mája 1970 č. z – 7709/1970 – B/1 o posudzovaní zdravotnej

spôsobilosti na prácu (registrované v čiastke 24/1970 Zb.)

19.

§ 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich

používaní v znení zmien a doplnkov

20.

Zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších zmien a

doplnkov.