Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční

15.08.2018 o 17:00 hod.

v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Oznam

SOÚ v Myjave so sídlom M. R. Štefánika 560/4 bude z dôvodu rekonštrukcie budovy a sťahovania kancelárie zatvorená v dňoch 26. 7. 2018 a 27. 7. 2018.
Počas rekonštrukcie bude SOÚ fungovať na adrese: Trokanova 42/3 – budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy.
Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211.
Od 30. 7. 2018 bude kancelária otvorená na Trokanovej ulici 42/3.

Stránky