Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 28.02.2019 o  18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Stránky