Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Stará Myjava je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obce v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa - viď príloha:

Štvrťročná súhrnná správa 2019 // 19,01,2021

Výzva: Rekonštrukcia MK na cyklotrasu - 23.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk "Detské ihrisko " - 11.03.2019

Návrh na plnenie kritérií "Detské ihrisko" - 11.03.2019

Cenová ponuka "Detské ihrisko" - 11.03.2019

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, prác a služieb - 26.2.2014

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, prác a služieb - 9.12.2013

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, prác a služieb - 19.11.2013

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, prác a služieb - 11.07.2013

Súhrnná správa o zákazkách s NH za 1.štvrťrok 2013