Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (viac v priložených súboroch):

. Oznámenie o začatí ...

Situačný nákres