Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Obstarávateľ strategického dokumentu, Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ľubomírom Halabrínom, doručil Okresnému úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040 “.

Prílohou Oznámenia je návrh tohto strategického dokumentu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Luciou Buzayovou na tel. č.: +421/961 245755.

Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040“ spolu so strategickým dokumentom je zverejnený na webstránke: https://www.enviroportal.sk/eia

 

Dokumenty:

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf

PHSR mesta Myjava.pdf