Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis sa uskutoční prezenčne za prítomnosti detí a zákonných zástupcov. Zápisu s dieťaťom sa zúčastňujú obaja zákonní zástupcovia.

Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami. Podpis len jedného zo zákonných zástupcov je prípustný len v týchto prípadoch:

  • Zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden z nich

(tlačivo Písomné vyhlásenie – vzájomná dohoda zákonných zástupcov).

  • Zákonný zástupca nie je v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa (tlačivo Písomné vyhlásenie – bez podpisu 2. zákonného zástupcu).

 

Na zápis je potrebné priniesť a odovzdať nasledujúce tlačivá:

  1. Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na šk. rok 2024/2025 /Príloha 1/
  2. Dotazník /Príloha 2/
  3. Žiadosť do ŠKD /Príloha 3/
  4. Písomné vyhlásenie – vzájomná dohoda /Príloha 4/
  5. Písomné vyhlásenie – podpis len jedným zákonným zástupcom /Príloha 5/
  6. Rodný list dieťaťa                                                                        

 Potrebné tlačivá nájdete na stránke školy a taktiež sú pripravené v materskej škole.

 

Ako postupovať v prípade, ak sa nemôžete dostaviť na zápis v stanovený termín?

Zákonní zástupcovia v takomto prípade môžu urobiť všetky úkony  podľa tohto postupu: 

1. Vytlačte si všetky dokumenty, vyplňte ich a podpíšte. 

2. Podpísané dokumenty môžete poslať poštou na adresu školy alebo naskenované e-mailom na adresu zs_staramyjava@centrum.sk

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ.pdf