Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4 zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodo... od 5. augusta 2022. Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 14 ods. 5 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zverejnili v celom rozsahu záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým..

Do dokumentácie – Záverečné stanovisko (OU-TN-OSZP1-2022/001273) v celom rozsahu je možno nahliadnuť na Obecnom úrade Stará Myjava v úradných hodinách.