Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave v súlade s § 18a, ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák.č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Stará Myjava na roky 2022 – 2028,

ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave v budove Obecného úradu v Starej Myjave, dňa 25.08.2022 o 18:00 hod.

Bližšie informácie:

Voľba hlavného kontrolóra obce Stará Myjava.pdf