12. zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční
02.12.2021 o 16:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu OcÚ.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Stará Myjava na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
 5. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava
 6. Stanovenie školských obvodov pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp. č. 105, 216, 246, 297, 319, 386 a súp. č. 30, 116, 302.
 7. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2020/2021
 9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podľa § 140 ods. 1 zákona 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 10. Žiadosť na schválenie zámeru vecného bremena na parcelách p.č. 25598/3, 40102/1, 29564/1, 29558, 40109, 40110/1, 40116/2, 29598/2, 29564/1 a odkúpenie časti pozemku p.č. 40116/95 pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby SA_A1_Stará Myjava,102_103/209, VNK, TS, NNK 
 11. Prerokovanie odpredaja priľahlých pozemkov k rekreačným chatám v RO- zrušenie uznesenia 31/C/2012 zo dňa 13.12.2012
 12. Predaj pozemkov – zrušenie prijatých uznesení a schválenie odpredaja pozemkov – P. a Z. Klimkovci, Durcovci, Pakšiovci, J. Mizeráková, Škápikovci, Blatnickí
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

Pavol Kováč, starosta obce