Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: