Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Stará Myjava na nasledujúce obdobie 2018 - 2022

 

Uznesenie číslo 187/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

I. P r e r o k o v a l o

  - návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Stará Myjava na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

 

II. u r č u j e

- na celé volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Stará Myjava na plný  úväzok.

 

Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 5

Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, , Ing. L. Kodajová,  P. Mizerák

Zdržalo sa: 0

Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0

 

Zverejnenie počtu obyvateľov