Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční

15.08.2018 o 17:00 hod.

v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2018
 5. Prerokovanie a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
  Prerokovanie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
  Prerokovanie a určenie volebného obvodu na volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Uznesenie
 9. Záver

Pavol Kováč, starosta obce