Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční

15.08.2018 o 17:00 hod.

v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Stránky