Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Obec Stará Myjava sa zapojila v januári 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ (kód projektu 304020P534) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Plánované odstávky elektrickej energie

Ako poukázať 2% z dane pre ZŠ s MŠ Stará Myjava

Milí rodičia, priatelia,

v tomto roku máme možnosť darovať 2% zo svojich daní a podporiť Základnú školu s materskou školou v Starej Myjave. Túto možnosť máme všetci v spolupráci s občianskym združením Slovenský skauting, Zbor Piešťany. Aby nám Slovenský skauting mohol prispieť na naše náklady z Vašich príspevkov 2% dane, je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

Zamestnanci:

Stránky